Djelatnosti Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove: 1. programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta, 2. projektiranja, te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste, 3. građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o javnim cestama (u daljnjem tekstu: Zakon): - građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima, - projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje, - stručnu ocjenu studija i projekata, - otkup zemljišta i objekata, - premještanje komunalne i druge infrastrukture, - ustupanje radova građenja, - organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova, - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na korištenje i održavanje. 4. održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona: - planiranje održavanje i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima, - redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta, - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa županijskih i lokalnih cesta, - ophodnju. 5. ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama: - vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama, - informatizacija sustava županijskih i lokalnih cesta, - obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na   njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa, - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija, - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim     cestama,    - izradu izvješća, elaborata i sličnih materijala za potrebe nadležnog Ministarstva i Primorsko-goranske    županije. 6. ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima.