Investicijsko ulaganje Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) propisao je nadležnost županija za redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. Redovito održavanje Izvanredno održavanje Radovi  održavanja i zaštite cesta za 2017. god. planirani su temeljem Okvirnog sporazuma za radove redovnog održavanja i zaštite javnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. svibnja 2013. god. do 30. travnja 2017. god. zaključenim s izvoditeljem Ceste-Rijeka d.o.o.. Redovito održavanje cesta čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom odnosno višemjesečnom operativnom programu. Opseg pojedinih radova održavanja i rokovi za njihovo izvođenje određuju se ovisno o vrsti javne ceste, njezinoj namjeni, prometnoj funkciji, veličini i vrsti prometa. Ovisno o svojim značajkama, radovi održavanja razvrstavaju se u sljedeće osnovne skupine: 1. Neodgodive radove, čije bi neizvođenje moglo ugroziti javnu cestu i sigurnost odvijanja prometa, 2. Nužno potrebne radove, koji se izvode u skladu s utvrđenim planom i u određenim rokovima, 3. Bitne radove za trajno očuvanje javne ceste i njene funkcionalnosti, zbog čijeg se neizvođenja trenutno ne ugrožava javna cesta niti sigurnost odvijanja prometa, a koji se izvode u skladu s unaprijed utvrđenim planom Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste. Radovi izvanrednog održavanja cesta mogu se izvoditi samo na temelju projekta koji se obvezno izrađuje za provedbu takvog održavanja i u skladu s ovim Pravilnikom o održavanju cesta. U periodu od 1998.do 2017. g. u održavanje županijskih i lokalnih cesta utrošeno je kuna: