Obavijesti Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? JAVNO IZLAGANJE  Strateške karte buke Županijske uprave za ceste PGŽ za 2016. godinu _____________________________________________________________________________________  Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti od buke („Narodne Novine“, broj 30/09, 55/13 i 153/13, 41/16) i  Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne  Novine“, broj 64/08), Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije objavljuje:   JAVNO IZLAGANJE Strateške karte buke Županijske uprave za ceste PGŽ za 2016. godinu 1. Javni uvid u Stratešku kartu buke Županijske uprave za ceste PGŽ za javne ceste ŽC 5021 Jurčići  (Ž5206) – Viškovo (Ž5025) i ŽC 5205 Čavle (D3) – Škrljevo (Ž5059) – čvorište Sv.Kuzam (A7)  trajat će od 17. svibnja 2017. godine do 16. lipnja 2017. godine, a može se izvršiti svaki radni dan,  od 900 do 1400 sati, u prostorijama Županijske uprave za ceste PGŽ, Ul. Nikole Tesle 9/X, Rijeka uz prethodnu najavu dan ranije na email: mario.vukovic@zuc.hr  2. Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 25. svibnja 2017. godine, s početkom u 1000 sati, u  prostorijama Županijske uprave za ceste PGŽ, Ul. Nikole Tesle 9/X, Rijeka.  3.   Strateške karte buke Županijske uprave za ceste PGŽ za 2016. godinu može se pogledati i na web  stranici Županijske uprave za ceste PGŽ: http://www.zuc.hr/.  _____________________________________________________________________________________  Prikaz dokumenta