Obrasci Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cestarina) 1. Uplata godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za uporabu javnih  cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Iznos godišnje naknade utvrđen je  Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i  priključnih vozila („Narodne novine“  96/15 i 98/15).  Vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Primorsko-goranske županije godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila  uplaćuju u stanicama za tehnički pregled vozila ili izravno na žiro-račun (IBAN) Županijske uprave za ceste PGŽ broj HR3310010051737303205 s pozivom na broj 67, OIB-om vlasnika vozila i svrhom: uplata cestarine za vozilo registarske oznake (navesti broj registarske oznake). 2. Povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila Sukladno čl. 7. Pravilnika  o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“  96/15 i 98/15) vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Pisani zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje nadležnoj županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba u roku od 15 dana od dana odjave vozila ( čl. 6 Pravilnika o naplati godišnje naknade za porabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“ 130/12) ). Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama  Pravilnika  o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“  96/15 i 98/15) , novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade. Vlasnik motornog vozila koji traži povrat sredstava za svoje odjavljeno vozilo, uz zahtjev za povrat cestarine prilaže: - Presliku prometne i knjižice vozila za koje se traži povrat sredstava - Original potvrde o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta izdanu u stanici za tehnički pregled - Presliku kartice tekućeg računa, žiro-računa za povrat sredstava - Presliku kupoprodajnog ugovora (ugovora o leasingu) ukoliko je u posljednjih godinu dana došlo do promjene vlasništva nad predmetnim vozilom . 3. Oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (1) Pravo na oslobađanje plaćanja odnosno povrat godišnje naknade za ceste imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka. (2) Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine imaju osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%. Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade odnosno povrat ostvaruje se temeljem Rješenja o oslobađanju plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, koje na zahtjev osobe s invaliditetom donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Pravo na povrat godišnje naknade  mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine („Narodne novine“ 136/11). Invalidne osobe uz zahtjev za povrat godišnje naknade prilažu: - Presliku Rješenja o oslobađanju plaćanja godišnje naknade izdano od Ministarstva mora,   prometa i infrastrukture - Presliku prometne dozvole i knjižice vozila za koje se traži povrat sredstava - Original potvrde o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta izdanu u stanici za    tehnički pregled - Presliku kartice tekućeg računa  na koji će se izvršiti povrat sredstava Zahtjev za povrat godišnje naknade može se uručiti osobno ili poslati poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/X Preuzimanje zahtjeva - odjava Preuzimanje zahtjeva - invalidnost Preuzimanje uplatnice