Odluka o ophodnji javnih cesta Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo?         Na temelju članka 19. Okvirnog sporazuma, Klasa : 340-09/13-10/9 ; Klasa: 2170-02-05-13-06 od 30.04.2013.god.,  članka 16. Pravilnika o održavanju i zaštiti cesta ("Narodne Novine" broj 25/98 ), i članaka 3. Pravilnika i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" broj 111/99. ) i članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste PGŽ, dana 01.svibnja 2013.godine donio je ODLUKU O  OPHODNJI  JAVNIH  CESTA Članak 1.       Ovom se odlukom o redovnim obilascima županijskih i lokalnih cesta Primorsko goranske županije propisuju uvjeti za uspostavu službe za obilaženje istih cesta,potrebno osoblje i oprema za obavljanje obilazaka  županijskih i lokalnih cesta,provedba mjera zaštite javne ceste i prometa pri obilascima, te radovi i aktivnosti koji se obavljaju tijekom obilazaka županijskih i lokalnih cesta.  Ova Odluka Primjenjuje se na županijskim i lokalnim cestama Primorsko goranske županije na kojima je prosječni godišnji dnevni promet (PGDP ) ispod 4000 vozila.                                            Članak 2.   Ophodnja  Županijskih i lokalnih cesta obavljaju se radi : * Nadziranja prohodnosti i uporabnosti javnih cesta za siguran promet * Osiguranja uočenog izvora opasnosti na javnoj cesti * Provedbu mjera za zaštitu javnih cesta * Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja na javnim cestama * Osiguranja redovnih i izvanrednih dojava o stanju na cestama. * Obavljanje radova redovnog održavanja manjeg obima na javnim cestama. Članak 3.       Uvjete za uspostavu redovnih obilazaka, učestalost redovnih obilazaka,broj i duljinu cesta koje će se obilaziti tijekom tekućeg mjeseca,vrijeme u kojem će se obavljati obilasci,broj osoba koje će vršiti obilaske,tehničku opremljenost osoba koje će vršiti obilaske odrediti će se godišnjim Planom i programom redovitih obilazaka županijskih i lokalnih cesta,koji će se donijeti sukladno  propisanom postupku i u rokovima izradbe godišnjeg plana održavanja županijskih i lokalnih cesta.  Plan i program redovnih obilazaka iz prvog članka dužna je sačiniti služba održavanja i zaštite javnih cesta Županijske uprave za ceste  PGŽ. Članak 4.       Učestalost i vrijeme redovnih obilazaka županijskih i lokalnih cesta određeno godišnjim Planom i programom, može se u određenom razdoblju godine mijenjati ako nastupe takve okolnosti na javnoj cesti koje ugrožavaju sigurnost prometa ili nastupe okolnosti zbog kojih bi mogle nastati štete na javnoj cesti ili nastupe druge opravdane okolnosti. Vrijeme redovnih obilaska utvrđuje se : od 01.siječnja do 31.prosinca …………od 06.00 do 14.00 Članak 5.       Redovne obilaske cesta može vršiti samo kvalificirana i stručno osposobljena osoba (u daljnjem tekstu  OPHODAR ) koja ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom čija dopuštena masa nije veća od 3500 kilograma ("B"ktg ). Provjeru stručne osposobljenosti  ophodara provodi stručna služba Hrvatskih cesta d.o.o.. članku 6.       Ispitni program iz stavka drugog prethodnog članka  mora biti adekvatan onom koji je opisan u članku 16. Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99. ) Članak 7. Osobe koje uspješno završe provjeru znanja dobivaju od Hrvatskih cesta d.o.o. ophodarsku iskaznicu. Članak 8.       Oblik i kakvoću iskaznice, njen tekstualni sadržaj, način korištenja, postupak u slučaju gubljenja i  rok valjanosti  moraju biti identični određenjima navedenim  u članku 18. Pravila i tehničnih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" broj 111 / 99. ). Članak 9.       Za ophodarsko vozilo i osobnu opremu ophodara primijeniti će se odredbe članka 19., do zaključno sa člankom 23. Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine"  br.111 / 99. ). Članak 10.       Mjere zaštite Županijskih i lokalnih cesta i prometa pri redovnim obilascima cesta vrše se povremeno nadzorom aktivnosti na javnoj cesti ili njenom zaštitnom pojasu.       Osobito štetnim aktivnostima smatraju se one aktivnosti koje su navedene u članku 25.drugom stavku, točka ( 2 ) Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99.) Članak 11.       Radi zaštite cesta i prometa na njima ophodar je obavezan evidentirati uočene ostale aktivnosti i pojave koje mogu neposredno ugroziti cestu ili sigurno odvijanje prometa.       Ostale štetne aktivnosti smatraju se one aktivnosti koje su navedene u članku 26. drugom stavku, točka ( 2 ) Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99.) Članak 12.       U slučaju uočavanja štetnih aktivnosti ophodar je dužan postupiti sukladno navodima članka 27. Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99.) Članak 13.       Postupanje u slučaju otklanjanja posljedica izvanrednih događaja koje ophodar nije u mogućnosti sam otkloniti, mora se provoditi sukladno članku 28. Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99.) Članak 14.       Uočena stanja i događaje ophodar je dužan dojavljivati mjestu dežurstva tijekom redovnog obilaska ceste ili po završetku obilaska cesta.       U odnosu na vrste i podjele dojava primjenjivati će se odredbe članka 31. Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99.)       Učestalost pojedinih dojava odrediti će ovlašteni radnik Županijske uprave za ceste PGŽ. Članak 15.       Način dojave i objedinjavanja podataka mora se obavljati u skladu sa odredbama članka 37.,38. i 39. Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99.) Članak 16.       Označavanje privremenih opasnosti na javnoj cesti mora se obavljati u skladu sa odredbama članka od 40. do zaključno  člankom 47. Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99.)  Članak 17.       Tijekom redovnih obilazaka moraju se obavljati radovi i aktivnosti koji su navedeni u odredbama članka od 48. do zaključno sa člankom 51. Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99.) Članak 18.       Ukoliko se prosječni godišnji dnevni promet (PGDP ) na županijskim i lokalnim cestama utvrdi većim od 4000 vozila, tada se na takvim cestama moraju primijeniti sve odredbe Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta ("Narodne Novine" 111 / 99.) Članak 19.       Ovu odluku dužna je provoditi Služba za održavanje i zaštitu javnih cesta  Županijske uprave za ceste PGŽ, i odgovorna je za njenu pravilnu primjenu. Članak 20.       Ova odluka stupa na snagu 01.svibnja 2013.                                                                                                Ravnatelj :                                                                              Georg Žeželić  dipl.ing.                                                                             Klasa : 340-09/13-10/9                                                                                  Ur.broj : 2170-02-05-13-09                                                                                       Rijeka, 01.05.2013.god.