Pravna regulativa Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? 1. Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 2. Odluka o razvrstavanju javnih cesta  (NN 103/18) 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15) 4. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12) 5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15) 6. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07) 7. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07) 8. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07, 95/14) 9. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 10. Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99) 11. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,14/11) 12. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16) 13. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 119/07, 52/08) 14. Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz (NN 68/10) 15. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14) 16. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 17. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 18. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građanja na javnoj cesti (NN 87/14) 19. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) 20. Odluka o visini naknade za ceste  što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin (NN 50/93) 21. Zakon o pravu na pristuo informacijama (NN 25/13, 85/15) 22. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)