Uvid u rad Upravnog vijeća Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? UVID U RAD UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Na temelju članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13, 85/15.), te  članka 18. Statuta  Županijske uprave za ceste Primorsko goranske županije, Upravno vijeće  Županijske uprave za ceste PGŽ na 8. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018. godine donijelo je  Odluku o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Upravnog  vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, KLASA: 023-01/18-02/4,  UR.BROJ:2170-04-12-18-03.  Odlukom se određuje broj osoba kojima se osigurava uvid u rad Upravnog vijeća  Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije te utvrđuje postupak u vezi s prijavom  osoba koje žele neposredno prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća.   Sjednicama Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije može  prisustvovati jedna osoba.  Zahtjev za prisustvovanje sjednici ( u daljnjem tekstu: zahtjev ) mogu podnijeti građani i  udruge ili druge pravne osobe ( u daljnjem tekstu: pravne osobe ), elektronskim putem ili putem  telefaksa na obrascu dostupnom na linkovima u nastavku teksta. U obrazac se osim podataka o  podnositelju zahtjeva unosi i podatak o točkama dnevnog reda Upravnog vijeća kojima podnositelj  zahtjeva želi prisustvovati. Podnositelj zahtjeva može prisustvovati raspravi po najviše dvije točke  dnevnog reda.  Zahtjev se može podnijeti tek po obj  avi dnevnog reda Upravnog vijeća na internetskim stranicama  Županijske uprave za ceste PGŽ, a krajnji rok za podnošenja zahtjeva je 48 sati prije početka  sjednice. U slučaju da je po pojedinoj točki dnevnog reda Upravnog vijeća podneseno više zahtjeva,  pravo prvenstva imat će ranije zaprimljeni zahtjev.   Podnositelji zahtjeva će o načinu na koji je riješen njihov zahtjev biti obaviješteni telefonskim putem  ili elektronskim putem, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Upravnog vijeća.  Zahtjev - fizička osoba Zahtjev - pravna osoba